lang="language; ?>">

máy đo huyết áp

may tro thinh

máy đo đường huyết

cân sức khỏe

cân sức khỏe

nhiet ke dien tu

máy xông mũi họng

máy đo đường huyết

máy trợ thính

túi sưởi

arr_TB as $tagBD){ if( $tagBD["countModules"] > 0 ){ if( ($tagBD["name"] == 'content') ){ ?>
" class="layouttype.$tagBD['class_content'];?>">
widthtype:''; if($countCL1==1){ ?>
1 ){ include (dirname(__FILE__).DS.'includes'.DS.'block-conent.php'); ?>
widthtype:''; if($countCL2==1){ ?>
1 ){ include (dirname(__FILE__).DS.'includes'.DS.'block-conent.php'); ?>
">
renPositionGroup($posFG); if($c == count( $tagBD['positions']) ){echo '
';} }else{ $openG = 0; ?>
renPositionGroup($posFG); } }elseif($posFG['group']!="" && $posFG['group'] == $flag){ echo $yt->renPositionGroup($posFG); if($c == count( $tagBD['positions']) ){echo '
';} }elseif($posFG['group']==""){ if($openG ==1){ $openG = 0; echo '
'; } echo $yt->renPositionGroup($posFG); } } } }else{ //Tag Body normal if(isset($tagBD['positions'])){ if(isset($tagBD['autosize'])){ echo $yt->renPositionNormals($tagBD['positions'], $tagBD["countModules"], $tagBD["limited"], $tagBD['autosize']); }else{ echo $yt->renPositionNormals($tagBD['positions'], $tagBD["countModules"], $tagBD["limited"]); } } } ?>